De voordelen op een rij:

u ontvangt automatisch de nieuwsbrief en u kunt deelnemen aan alle bijeenkomsten van de stichting ondersteuning bij hulpvragen op diverse gebieden zoals bij medische vraagstukken en juridische problemen (werk, ontslag, uitkering)deelname aan partnercursusdeelname aan uitstapjes

Het lidmaatschap wordt aangegaan tot wederopzegging. Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden voor 1 december van het lopende jaar.NB: Veel zorgverzekeraars vergoeden het lidmaatschap van een patiëntenorganisatie. Informeer naar de voorwaarden bij uw zorgverzekeraar!

Hoe kan ik lid worden?

Een ieder die 48 jaar of ouder is kan lid worden van HOB.

Aanmelden als lid of kandidaat-lid kan middels het aanmeldingsformulier.

Contributie:

De contributie bedraagt per jaar: € .. per persoon

U bent vrij om daarnaast een donatie te doen. Dit kan door op het knopje ”Donatie” te drukken.

Betalen is mogelijk middels een SEPA machtiging tot automatische afschrijving of door overmaking naar de hieronder genoemde
IBAN nummer:

NL .. INGB …. … …

ten name van Hindoe Ouderenbond Den Haag.

Machtiging:

U kunt HOB machtigen om het contributiebedrag van uw rekening af te schrijven door middel van een SEPA machtiging.

U behoudt het recht voor deze machtiging te allen tijde in te trekken en het afgeschreven bedrag binnen 60 dagen na afschrijving terug te laten boeken op uw rekening.

Persoonsgegevens:

Met uw persoonlijke gegevens zal vertrouwelijk worden omgegaan. Deze gegevens worden niet aan anderen verstrekt !