Over HOB

Doelstelling HOB 

Het doel van de vereniging is de belangen te behartigen van Hindoe ouderen in het algemeen en van haar leden in het bijzonder (individueel en collectief), en wel in de ruimste zin van het woord.   

Bestuur 

Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, secretaris en penningmeester aanwijzen.  

Jaarrekening 2023